Psiholog Tatjana Krstić

TATJANA KRSTIĆ

„Ko hoce nesto da učini, nađe način,
Ko neće nista da učini, nađe izgovor.“
– Pablo Pikaso

Psiholog

Tatjana Krstić je rođena 27.09.1971. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odsek za psihologiju. 2002.specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i stekla zvanje specijalista medicinske psihologije. 2013. godine odbranila doktorku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10,00 i stekla zvanje doktor psiholoških nauka.Kontinuirano se dodatno edukuje i usavršava u oblasti rada sa decom i adolescentima (Integrativni dečji psihoterapuet, Marte Meo praktičar…)

Više od 20 godina se pri Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladina Vojvodine bavila kliničkim radom iz oblasti psihodijagnostike, savetovanja i psihoterapije sa decom, adolescentima i njihovim roditeljima. Od 2010. je aktivna u nastavi u okviru Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Od februara 2018. je zaposlena kao docent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za psihologiju. Mentor je u velikom broju diplomsklih i master radova.

Autor je preko 20 naučnih radova u vodećim stručnim međunarodnim i domaćim časopisima. Takođe je jedan od autora i realizatora više edukativnih programa namenjenim stručnjacima u cilju usmeravanja adekvatne podrške za roditelje. Među najznačajnijim kontiuniranim programima jeste Program podrške za roditelje „Naša priča“, koji je kreiran za edukaciju stručnjaka iz različitih humanističkih oblasti za podršku roditeljima putem grupnog oblika rada.